Innkalling til Regionsting 2018, NMF Region Øst

Alle klubber skal allerede ha fått epost (sendt ut 08.02.) med innkalling til regionsting så sant kontaktinfo er oppdatert, men innkallingen er gjengitt under for ordens skyld. 

Tid: Torsdag 8. mars 2018 kl. 19.00

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetning for 2017
5. Behandle revidert regnskap for 2017
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for 2018
9. Foreta følgende valg:
A) Nestleder
B) 1 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
C) 1 revisorer
D) Representanter til ting i overordnede organisasjoner
E) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særregionsting


Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:

C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 22. februar 2018.

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest torsdag 1. mars 2018 til epost trygvejohnsrud@hotmail.com.

Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden, å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding pga bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Vennlig hilsen

Geir Øyen
Leder NMF Region Øst

Innkallingen i pdf-format