Regionsting 2017 - Innkalling

Alle klubber skal ha fått epost (sendt ut 08.02.) med innkalling til regionsting så sant kontaktinfo er oppdatert, men innkallingen er gjengitt under for ordens skyld. 

Tid: Torsdag 23. mars 2017 kl. 19.00

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetning for 2016
5. Behandle revidert regnskap for 2016
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for 2017
9. Foreta følgende valg:
A) Leder og nestleder
B) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
C) Ungdomsrepresentant
D) 2 revisorer
E) Representanter til ting i overordnede organisasjoner
F) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særregionsting


Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 9. mars 2017, og sendes til NMF Region Øst, c/o Trygve Johnsrud, Suhms gt v/Trygve Johnsrud
Suhms gate 2 A, 0362 Oslo eller epost trygvejohnsrud@hotmail.com 

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest torsdag 16. mars 2017 til epost trygvejohnsrud@hotmail.com

Etter presedens fra Seksjonsårsmøte, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden å komme inn og få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding pga bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Vennlig hilsen

Geir Øyen
Leder NMF Region Øst

 

Innkallingen i pdf-format