INNKALLING TIL REGIONSTINGET 2015

 

Tid: Lørdag 7. mars 2015 kl. 11.00

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

 

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetning for 2014
5. Behandle revidert regnskap for 2014
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for 2015
9. Foreta følgende valg:
A) Leder og nestleder
B) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
C) Ungdomsrepresentant
D) 2 revisorer og vararevisorer
E) Representanter til ting i overordnede organisasjoner
F) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særregionsting


Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 9:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer


Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest lørdag 21. februar 2015, og sendes til e-post post@nmfregionost.no


Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest lørdag 28. februar 2015 til e-post post@nmfregionost.no

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Vennlig hilsen

Geir Øyen
Leder NMF Region Øst

 

Innkallingen i pdf versjon finner du her

 

Denne artikkelen er publisert 27. januar 2015 kl. 19:25