Innkalling til Regionsting NMF Region Øst 2022

Publisert 01.03.22, innkalling sendt klubber på epost 28.02.22

Tid: Torsdag 31.mars 2022 kl. 1900

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle årsberetninger for 2021
9. Behandle revidert regnskap for 2021, og kontrollkomiteens beretning.
10. Behandle innkomne forslag og saker.
11. Fastsette kontingent.
12. Behandle budsjett for 2022.
13. Foreta følgende valg:
A) Nestleder for 2 år.
B) 1 styremedlem for 2 år.
C) 1 styremedlem for 1 år
D) Ungdomsrepresentant for 1 år.
E) 2 varamedlemmer for 1 år.
F) 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år.
G) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å oppnevne representantene.
H) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.


Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter

f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter

f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest torsdag 17.03.22
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.


Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest tirsdag 17. mars 2022. Forlag sendes til epost post@nmfregionost.no 

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag legges ut på regionens hjemmeside, www.nmfregionost.no,senest en uke før tinget.


Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden, å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding to dager tidligere pga. bestillingen av lokaler og servering. Påmeldinger sendes til epost post@nmfregionost.no innen 29.03.22.


VEL MØTT TIL REGIONSTING


Vennlig hilsen

Bodil Larsen
Leder NMF Region Øst