Innkalling til Regionsting NMF Region Øst 2021

Publisert 17.05.21

Tid:     Torsdag 17. j uni 2021 Kl. 19:00

Sted:   Teamsmøte

 

Saksliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle årsberetninger for 2020.
 9. Behandle revidert regnskap for 2020, og kontrollkomiteens beretning.
 10. Behandle innkomne forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for 2021.
 13. Foreta følgende valg:
  1. Leder for 2 år.
  2. 2 styremedlem for 2 år.
  3. Ungdomsrepresentant for 1 år.
  4. 2 varamedlemmer for 1 år.
  5. 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år.
  6. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å oppnevne representantene.
  7. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.

 

Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 15:

 

På regionstinget møter med stemmerett:

 1. Regionsstyret
 2. Representanter fra klubbene etter følgende skala:

t.o.m. 100 medlemmer                                               2 representanter

f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer   3 representanter

f.o.m. 251 medlemmer og over                                 4 representanter

 

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.

Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.

Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde.

 1. Kontrollutvalgets medlemmer
 2. Valgkomiteens medlemmer
 3. Lederne i ting valgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:

 1. Representanter fra NMF og NIF

 

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 3. juni 2021.

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest torsdag 10. juni 2021.

Påmeldingsmail: geoeyen@online.no

Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden, å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding for å ha litt oversikt, og få sendt ut link til møtet i tide. Er det flere fra samme klubb som skal delta, så trenger vi mailadressen til alle deltagerne.

 

VEL MØTT TIL REGIONSTING

 

(Innkallingen er også sendt klubbene direkte på epost)