Innkalling til ekstraordinært Regionsting 15. juni 2020

Publisert 1. juni 2020. - Alle klubber skal samme dato ha fått epost med innkalling til det ekstraordinære regionstinget så sant klubbens kontaktinfo er oppdatert.

Tid:     Mandag 15. juni 2020 kl. 19.00

Sted:   Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

 

Saksliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle årsberetninger for 2019.
 9. Behandle revidert regnskap for 2019, og revisors beretning.
 10. Behandle innkomne forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for 2020.
 13. Foreta følgende valg:
  1. Nestleder for 2 år.
  2. 1 styremedlem for 2 år.
  3. Ungdomsrepresentant for 1 år.
  4. 2 varamedlemmer for 1 år.
  5. 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år.
  6. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å oppnevne representantene.
  7. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.

 

Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:

 1. Regionsstyret
 2. Representanter fra klubbene etter følgende skala:

t.o.m. 100 medlemmer                                               2 representanter

f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer   3 representanter

f.o.m. 251 medlemmer og over                                 4 representanter

 

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.

Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest lørdag 13. juni 2020.

Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:

 1. Valgkomiteens medlemmer
 2. Revisorer

 

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest tirsdag 8. juni 2020.

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag legges ut på regionens hjemmeside, www.nmfregionost.no,senest en uke før tinget.

Grunnet corona situasjonen så må vi ha en elektronisk påmelding for å kunne dokumentere hvilke deltagere vi har hatt på møtet. Vi forsøker da med NIF arrangementssystem, I-Sonen. Dette ligger på:www.isonen.com. Link til regionstinget: https://isonen.com/event/ckawk2jss0gir0a67yw391ysf

Vi ber alle deltagere om å overholde, de nå velkjente, smittevernreglene.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest Lørdag 13. juni 2020.

 

Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden, å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding to dager tidligere pga. bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

 

Vennlig hilsen

Geir Øyen

Leder NMF Region Øst